Regulamin sklepu

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem noxdeco.pl, prowadzony jest przez firmę Noxan Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 0000283888 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP PL7811807303, nr Regon 300617062, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pułtuskiej 13.
 2. Klient składa zamówienia za pośrednictwem strony noxdeco.pl
 3. Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin Sklepu.
 4. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym prowadzonym przez Noxan Sp. z o.o. pod adresem noxdeco.pl
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. Sklep internetowy noxdeco.pl zastrzega możliwość odmowy lub wydłużenia realizacji zamówienia do 4 tygodni w przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny w magazynie na skutek wyczerpania zapasów i/lub ze względu na właściwości danego towaru, warunki pogodowe uniemożliwiają bezpieczną jego wysyłkę - dotyczy szczególnie produktów wodorozcieńczalnych, u których istnieje ryzyko zamarznięcia podczas ujemnych temperatur. Jeżeli towaru nie ma na stanie, bądź warunki pogodowe uniemożliwiają jego wysyłkę, pracowanik sklepu skontaktuje się z Klientem celem ustalenia dalszych kroków. Odmowa realizacji zamówienia nie może stanowić podstawy do roszczeń wobec sprzedawcy. Pracownik sklepu noxdeco.pl poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 6. W sporadycznych, uzasadnionych przypadkach, gdy brakuje produktów stanowiących niewielką wartość kwotową całości zamówienia (0-15% wartości) - zamówienie nie może zostać zrealizowane częściowo bez informowania Klienta (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o brakujących produktach (dotyczy przesyłek pobraniowych).
 7. Wszystkie ceny są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie(telefonicznie lub pocztą elektroniczną), a także o konieczności potwierdzenia zakupu towaru po nowej cenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną).
 8. Do każdej przesyłki dołączona jest faktura VAT.
 9. Personel sklepu noxdeco.pl dokłada należytej staranności, aby treść stron www sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) – potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia. Błędnie wskazana cena czy też opóźnienie w aktualizacji nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec sprzedawcy.
 10. Informacje zawarte w kartach informacji technicznej wyrobów przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą, Noxan Sp. z o.o. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.
 11. Zgodnie z Normą Zakładową ZN-96/ARAL/1 pomiędzy farbami z poszczególnych partii produkcyjnych wg wzorców RAL dopuszczalna jest różnica jasności Delta L mniejsza/równa 1,00 oraz sumaryczny błąd barwy Delta E mniejszy/równy 2,00, co w przypadku niektórych barw prowadzi do dostrzegalnych wizualnie różnic, dlatego farby na zaprawki powinny pochodzić z tej samej dostawy.
 12. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia oraz wyrażenie zgody na posłużenie się wskazanym numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Zamówienia, których potwierdzenie jest niemożliwe nie będą realizowane.
 13. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie w chwili złożenia zamówienia i/lub panujących niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą wpłynąć na właściwości danego towaru podczas wysyłki. Klient zostanie poinformowany w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia lub zaproponowany zostanie towar zastępczy. Zamówienie może zostać anulowane na wniosek Klienta.
 14. Przyjęte zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnego e-maila wysłanego na adres e-mail podany w złożonym zamówieniu. Po zalogowaniu Klient ma możliwość sprawdzić na jakim etapie realizacji jest jego zamówienie. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia dopiero po sprawdzeniu jego rzetelności.
 15. Sklep Internetowy noxdeco.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 16. W uzasadnionych przypadkach Sklep może odmówić realizacji zamówienia, uzależnić jego zrealizowanie od przedstawienia odpowiednich dokumentów (np. potwierdzenia nadania numeru NIP, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, numeru KRS itp.), lub dokonania przedpłaty na konto sklepu.
 17. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych liczonych od dnia potwierdzenia zamówienia opisanego w pkt 12 niniejszego regulaminu. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 45 dni roboczych. O każdym przedłużeniu tego terminu Sklep zobowiązuje się poinformować Klienta (telefonicznie lub pocztą elektroniczną), a Klient zobowiązuje się potwierdzić aktualność zamówienia.
 18. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 19. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firm kurierskich DHL Express (Poland) Sp. z o.o oraz K-EX Sp. z o.o.
 20. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z funkcjonowania firm kurierskich DHL Express (Poland) Sp. z o.o. oraz K-EX Sp. z o.o., a także z powodu siły wyższej.
 21. Wysyłki według regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki dostawy poza granice kraju omawiane są indywidualnie z Klientem.
 22. Koszty poniesione przez Klientów w związku ze zwrotem wynikającym z winy Noxan Sp. z o.o. będą zwracane według obowiązującego Cennika Usług Pocztowych w Obrocie krajowym stosowanego przez Pocztę Polską S.A.. Tym samym stanowić będą koszty poniesione przez Sprzedawcę.
 23. Regulamin obowiązuje jedynie Klientów będących osobami prawnymi i osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w ramach której dokonują zamówienia.
 24. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin oraz politykę prywatności obowiązująca w sklepie noxdeco.pl.